Všeobecné obchodní podmínky a provozní řád


Pořádek dělá přátele, proto všechny zákonné informace, které vám musím sdělit, uvádím přehledně níže. 

Jsou to obchodní podmínky, které musím používat. Neměly by být jiné, než u jakéhokoliv jiného semináře.I. Obecná ustanovení a pojmy


1.1 Cesta Vnitřní svobody (dále také jen "CVS") je provozována obchodní společností Cesta vnitřní svobody, s. r. o. se sídlem Svinařovská 1644, Kladno - Švermov, 273 09, IČ: 06682766


1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností mezi CVS a fyzickou osobou účastnící se seminářů Kvantování srdcem a Cesta k vnitřní svobodě (dále také jen "účastník").


1.3 Účastník je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami CVS a je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na semináři.


1.4 Seminářem se rozumí komerční nabídka poskytovatele rozdělená do dvou možností - Kvantování srdcem a Cesta vnitřní svobody. Oba dva semináře jsou dvoudenní a oba dva vede Andrea Máčalíková. Konkrétní informace o kurzech naleznete na webu www.cestavnitrnisvobody.cz


1.5. Lektorem se rozumí Andrea Máčalíková, která vede seminář.


II. Uzavření smlouvy a storno podmínky


2.1 Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný seminář na webových stránkách www.cestavnitrnisvobody.cz vyjadřuje fyzická osoba svůj zájem zúčastnit se daného semináře.


2.2 Obdržením emailu s potvrzením přihlášky a VOP ze strany CVS na příslušný seminář je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá obecným pravidlům stornovacích poplatků.


2.3 Kurzovné je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení přihlášky a na základě vystavené nevratné rezervační zálohové faktury (ve výši 1000 Kč) do 10 dnů, druhá faktura (doplatek kurzu) se musí uhradit nejpozději 14 dnů před kurzem.


2.4 Jestliže se účastník nemůže semináře zúčastnit je povinen se ze semináře písemně prostřednictvím emailu odhlásit. Výše smluvní pokuty (dále jen "storno poplatek") je vymezena v čl. 2.5.


2.5 Storno poplatek v případě zrušení účasti na semináři nejpozději 2 týdny před zahájením semináře je účtován storno poplatek ve výši 30% ze zaplacené částky. 

V případě zrušení účasti na semináři méně než 1 týden před zahájením semináře je účtován storno poplatek ve výši 50% ze zaplacené částky.


V případě zrušení účasti na semináři v den zahájení semináře se uhrazená částka nevrací.

Storno poplatek se vztahuje pouze na doplatek kurzu, který je ve výši 3. 400 Kč u kurzů Kvantování srdcem a Cesty k vnitřní svobodě, u kurzu Aktivuj svoji duchovní DNA je tato částka 2. 900 Kč.

Záloha ve výši 1000 Kč se nevrací (záloha se nově vybírá od 1. 9. 2020).


Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něho zúčastní semináře, nebo omluví-li se účastník písemně na email z vážných důvodů, zejména zdravotních, před zahájením semináře a zároveň si z nabídky vybere náhradní termín semináře, kterého se zúčastní.


2.6 Částka uhrazená za seminář ponížena o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.


2.7 V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektora, bude dle volby účastníka nabídnut náhradní termín konání semináře nebo vrácena částka zaplacená za seminář.


IV. Povinnosti účastníka během konání semináře


4.1 Účastník je povinen odložit si v průběhu semináře své svršky a další nezbytné věci na místo výslovně určené lektorem. Za věci uložené v rozporu s těmito pravidly nepřebírá CVS jakoukoli odpovědnost.


V. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost


5.1 Cesta vnitřní svobody, s. r. o. se sídlem Svinařovská 1644, Kladno - Švermov, 273 09, IČ: 06682766 zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu Jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo a emailová adresa účastníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen "GDPR") za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby. 


5.2 Údaje uvedené v bodě 5.1 pod písm. a) těchto VOP jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je účastník oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.


5.3 Údaje uvedené v bodě 5.1 a 5.2 těchto VOP budou zpracovávány po dobu 5 let od uzavření smlouvy.

5.4 Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů o věku a citlivých údajů. Toto odvolání se nedotýká zpracování, provedeného na základě souhlasu učiněného do odvolání tohoto souhlasu, případně zpracování na základě jiného právního titulu dle GDPR.


5.5 Účastník má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.


5.6 Účastník má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


6.1 Účastník má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb s CVS, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, prostřednictvím mimosoudního orgánu - České obchodní inspekce (www.coi.cz).

VII. Závěrečná ustanovení


7.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.


7.2 Tyto VOP vstupují v platnost dne 25.května 2018.